Algemene Voorwaarden

scheiding zwart.png

Algemene voorwaarden funky fishbone media

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders
blijkt:
a. Funky Fishbone Media: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Funky Fishbone Media
gevestigd aan de Griene Leane 36 te Stiens, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer 69250383;
b. Opdrachtgever: de rechtspersoon in opdracht van wie Funky Fishbone Media werkzaamheden
verricht, dan wel met wie Funky Fishbone Media een overeenkomst aangaat;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Funky Fishbone Media en de opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Funky Fishbone Media en de opdrachtgever waarop Funky Fishbone Media deze algemene
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Funky Fishbone Media, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Funky Fishbone Media en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
genoemd.
3.2 Funky Fishbone Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door
de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De
opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
Funky Fishbone Media opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens
waarop Funky Fishbone Media haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen
slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Funky Fishbone Media gemaakte kosten zullen worden
doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod, is Funky Fishbone Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Funky Fishbone Media niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Funky Fishbone Media opgestelde
offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.8 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en vermelde gegevens
binden Funky Fishbone Media niet.
3.9 Funky Fishbone Media heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het
factuurbedrag of een deel daarvan vooruitbetaalt dan wel dat de opdrachtgever een vorm van
zekerheid stelt in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever
deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd dan wel op het moment dat Funky Fishbone Media
feitelijk begint met de uitvoering.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Alle verbintenissen van Funky Fishbone Media voortvloeiend uit de overeenkomst zijn
inspanningsverbintenissen tenzij specifiek anders overeengekomen.
5.2 Funky Fishbone Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.
5.3 Funky Fishbone Media zal haar werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in
samenwerking met de opdrachtgever naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording
afleggen aan de opdrachtgever. Funky Fishbone Media is niet verplicht om aanwijzingen van de
opdrachtgever aangaande de systematiek waarop de opdracht door Funky Fishbone Media wordt
uitgevoerd op te volgen.
5.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Funky Fishbone Media
bevoegd met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan
Funky Fishbone Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de opdrachtgever Funky Fishbone Media alle
bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te
voeren.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de
opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
6.3 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Funky Fishbone Media
onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.4 Indien door Funky Fishbone Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.5 Funky Fishbone Media gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen
nakomt.
6.6 De opdrachtgever vrijwaart Funky Fishbone Media voor eventuele aanspraken van derden, die
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever
toerekenbaar is.
6.7 De opdrachtgever is gehouden Funky Fishbone Media onverwijld te informeren omtrent feiten
en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen
zijn.
6.8 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan verwoord in dit artikel,
heeft Funky Fishbone Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Funky Fishbone Media zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Funky Fishbone Media de opdrachtgever hierover van tevoren
inlichten.
7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Funky Fishbone Media daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium
tot gevolg heeft.

Artikel 8 Honorarium
8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk een vast
honorarium overeenkomen.
8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld
op grond van werkelijk bestede uren. Tot de werkelijk bestede uren wordt ook gerekend 50% van
de reistijd die voor de uitvoering van de opdracht nodig is. De reiskosten en mogelijke andere
vaste kosten zijn niet in het honorarium opgenomen. Het honorarium wordt berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van Funky Fishbone Media, geldend voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
8.4 Funky Fishbone Media mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan
wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten
van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Funky Fishbone Media, dat in redelijkheid
niet van Funky Fishbone Media mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te
verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
8.5 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is Funky Fishbone Media gerechtigd het
uurtarief te wijzigen.
8.6 Funky Fishbone Media zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief
schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Funky Fishbone Media zal daarbij de omvang van en de
datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
8.7 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de
bevoegdheid tot verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Funky Fishbone Media
aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
9.2 Facturatie geschiedt 1 maal per maand.
9.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is
de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente
verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen,
kan Funky Fishbone Media de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast
het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever
zijn de vorderingen van Funky Fishbone Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.5 Funky Fishbone Media kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde
zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks
een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Funky Fishbone Media
verschuldigde bedragen betaald heeft.
9.6 Indien de opdracht valt onder trainingsactiviteiten zoals benoemd in 18.1 geldt dat de betaling
14 dagen voor aanvang van de trainingsactiviteit betaald moet worden. Facturatie van deze
activiteiten vindt plaatst na acceptatie van de opdracht.

Artikel 10 Klachten
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan
Funky Fishbone Media kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Funky Fishbone Media in staat is
adequaat te reageren.
10.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Funky Fishbone Media de gelegenheid
te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en indien nodig de gelegenheid te geven
om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is, zal Funky Fishbone Media slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van
deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 Funky Fishbone Media is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
11.2 Voorts is Funky Fishbone Media bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan
wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3 Funky Fishbone Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Funky Fishbone Media ter kennis is gekomen,
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of
niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming
haar rechtvaardigt;
b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is.
11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Funky Fishbone Media op
de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Funky Fishbone Media de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
12.1 Indien Funky Fishbone Media aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst
zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden deze zaken binnen 14 dagen
na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren.
12.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in
gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Funky Fishbone Media het
recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de
opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verjaring
13.1 Funky Fishbone Media kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die
een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feiten buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 15 van deze algemene
voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2 Funky Fishbone Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
Funky Fishbone Media is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Funky Fishbone Media kenbaar behoorde
te zijn.
13.3 Funky Fishbone Media is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen verwoord in artikel 6 van deze algemene voorwaarden
heeft voldaan.
13.4 Funky Fishbone Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5 Funky Fishbone Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van
Funky Fishbone Media in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang
moeten vinden.
13.6 Indien Funky Fishbone Media aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Funky Fishbone Media of
haar ondergeschikten.
13.8 Alle aanspraken jegens Funky Fishbone Media die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan
schriftelijk bij Funky Fishbone Media zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 14 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Funky Fishbone Media voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens,
die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening
komt.
15.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.
15.3 Voor zover Funky Fishbone Media ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,
en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Funky Fishbone Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het
een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geheimhouding
16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het
doel waarvoor deze verstrekt zijn.
16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Funky Fishbone Media
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en Funky Fishbone Media zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is Funky Fishbone Media niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom
17.1 Alle door Funky Fishbone Media verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,
overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, websites, software, etc., zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van Funky Fishbone Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt,
of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders
voortvloeit.
17.2 Indien de opdrachtgever een factuur voldaan heeft, dan zullen alle intellectuele
eigendomsrechten die betrekking hebben op de periode van die factuur, overgaan op de
opdrachtgever.
17.3 Funky Fishbone Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
17.4 Intellectuele eigendommen van Funky Fishbone Media die tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden ingezet worden voor opdrachtgever blijven bij Funky Fishbone Media. Tenzij
anders specifiek overeengekomen, krijgt opdrachtgever na betaling van de factuur over
desbetreffende periode, gebruiksrecht van dit eigendom onder de onder 17.1 gestelde
voorwaarden van dit gebruik.
17.5 Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software,
die zijn gebruikt voor de uitvoering van de trainingsopdracht of in het trainingsadvies of
onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Funky Fishbone Media.
Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming.

Artikel 18 Annulering
18.1 Artikel 18 is van toepassing op trainingen, workshops, coaching of professional gaming
opdrachten uitgevoerd door Funky Fishbone Media.
18.2 Bij annulering van de onder 18.1 genoemde activiteiten door de opdrachtgever tot 8 weken
voor de vastgestelde (start)datum, is de opdrachtgever 25% van de prijs verschuldigd. Bij
annulering tussen 8 en 4 weken voor de (start)datum is de opdrachtgever 50% van de prijs
verschuldigd. Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang is de opdrachtgever 100% van de
prijs verschuldigd. Opdrachtgever ontvangt daarvoor een factuur. De datum van de schriftelijke
(bevestiging van de) annulering wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Schriftelijk annuleren bij
voorkeur via e-mail: info@funkyfishbonemedia.nl.
18.3 Als de training door overmacht aan de kant van Funky Fishbone Media of de opdrachtgever
niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe
datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Funky Fishbone Media kan op
geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de
datumwijziging gemoeid zijn.
18.4 Als Funky Fishbone Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, mag
Funky Fishbone Media dat gedeelte afzonderlijk in rekening brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 19 Slotbepalingen
19.1 Funky Fishbone Media behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en
de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
Funky Fishbone Media zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na
schriftelijke bekendmaking in werking.
19.2 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de
opdrachtgever.
19.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.4 Op elke overeenkomst tussen Funky Fishbone Media en de opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing.

home
portfolio
tarieven
over
contact